Παράδοση στη γεύση!
• Καρπός με έντονο κόκκινο χρώμα και υπέροχη γεύση,
βάρους 280-340 gr, χωρίς πράσινη ράχη
• Σχήμα ελαφρώς πεπλατυσμένο, συνεκτικός με καλή
μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο, με μικρά σχετικά μεσογονάτια
διαστήματα και πρώιμη ωρίμανση
• HR*: ToMV, TSWV, Vd, Fol (race 1,2,), Ff, Sl
• IR*: Mj, Mi.

Είδος καρπού

Μεγαλόκαρπη

Είδος φυτού

Μεγαλόκαρπη

Χρώμα

Κόκκινο

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.