• Τύπου Δάκρυ με πρώιμη και μεγάλη παραγωγή • Φυτό πολύ ζωηρό με εξαιρετικές αποδόσεις, καλή φυλλική κάλυψη και κοντά μεσογονάτια • Υβρίδιο υπερώριμης παραγωγής • Καρποί ομοιόμορφοι έντονου σκούρου χρώματος με εξαιρετική διατηρησιμότητα και χωρίς αγκάθια • Μήκους: 20-22 cm • Βάρους: 300-350 gr • Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια

Variety Brand

Vilmorin

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.