Η εξέλιξη της Belladona με καλύτερο ριζικό σύστημα.
• Καρπός με έντονο κόκκινο χρώμα, βάρους 220-280 γρ.,
χωρίς πράσινη ράχη
• Καρπός με στρογγυλό σχήμα, συνεκτικός με καλή
μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
• Φυτό εύρωστο με μεσοπρώιμη ωρίμανση, μικρά
μεσογονάτια διαστήματα και πλούσιο ριζικό σύστημα
• HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1,2)
• IR*: Mj

Είδος καρπού

Μεγαλόκαρπη

Είδος φυτού

Μεγαλόκαρπη

Χρώμα

Κόκκινο

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.