Η εξέλιξη του Resistar. • Φυτό εύρωστο, με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα • Υποκείμενο με εξαιρετική συμβατότητα για τα περισσότερα υβρίδια τομάτας • Υψηλό ποσοστό βλαστικότητας, ομοιομορφίας και ομοιογένειας • Γρήγορη ανάπτυξη του εμβολιασμένου φυτού και πρωίμηση της παραγωγής • Υψηλή ομοιομορφία παραγόμενων καρπών • HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1,2), For, Pl • IR*: Mj, Mi, Ma.

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.